ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน

ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน

ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน

วันนี้ ( 26 เม.ย.61) เวลา 13.30 น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าวงาน ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดินร่วมด้วย ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เเละผู้อำนวยการโรงเรียนเเพทย์ รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย  รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรเเละกิจกรรมเพื่อสังคม  และ   รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ดำเนินรายการ  ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช

ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน

เป็นเวลา ๑๓๐ ปี นับจากวันที่ “โรงพยาบาลศิริราช” โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของไทยได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดิน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงห่วงใยความเจ็บไข้ของอาณาประชาราษฎร์ ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเยียวยารักษา   จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดทุกข์แก่ราษฎร  จวบจนปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชได้เติบใหญ่ ให้การรักษาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ โดยไม่เลือกยากดีมีจน  สมดังพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕   ซึ่งในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑  นี้   โรงพยาบาลศิริราชจะมีอายุครบ ๑๓๐ ปี

ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน

วันเวลาผันเปลี่ยนมาถึง 6 แผ่นดิน  นับแต่สมัยรัชกาลที่ ๕  โรงพยาบาลศิริราชยังยืนหยัดยึดมั่นประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ผ่านการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และการให้บริการประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นในการรักษาผู้ป่วยอย่างสุดกำลังความสามารถ  รวมถึงการวิจัย  เพื่อพัฒนาการรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตลอดจนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์มารับใช้แผ่นดิน

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิริราชมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อรักษาดูแลชีวิตผู้ป่วยจากทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาการทำงาน ผ่านโครงการและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์โดยชาวศิริราชจากทุกหน่วยงาน เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการรักษา คำนึงถึงความพร้อมของบุคลากร การสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนคนไทย และในด้านนวัตกรรม เราก็ไม่เคยหยุดนิ่ง  แม้จะเป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งมา ๑๓๐ ปี แต่สิ่งสำคัญคือ เราต้องปรับตัวให้ก้าวทัน ก้าวนำ และก้าวล้ำวิทยาการ ให้สามารถดูแลคนไทยต่อไปได้อีกนานเท่านาน”

 

ในโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชครบรอบ ๑๓๐ ปี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยอีกมากมาย ที่ต้องการรักษาและบรรเทาความเจ็บไข้ จากโครงการต่าง ๆ จึงเกิดเป็นการดำเนินกิจกรรม “ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน” เพื่อเผยแพร่โครงการที่เกิดจากความทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ  สติปัญญาของบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อส่งมอบการทำงานผ่านโครงการมากมายที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นหนทางการยับยั้งการติดเชื้อ HIV ของคนไทย,  การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ป่วย, การรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี,                การบรรเทาปัญหาจากกลุ่มโรคที่เกิดกับคนไทย เช่น มะเร็ง เบาหวาน ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อสังคม       สร้างเครือข่ายการรักษาดูแล และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาวงการแพทย์ไทย ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ สถานที่ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน จากการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากมาย  เป็นแรงผลักดันให้ศิริราชทุ่มเทพัฒนาโครงการ เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งการนำเสนอโครงการเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและการต่อยอดเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน

“อย่างไรก็ตาม การยืนหยัดของโรงพยาบาลศิริราชบนแผ่นดินไทยตลอด ๑๓๐ ปี ที่สามารถส่งมอบโครงการให้แก่คนไทย ในฐานะบุคลากรที่ทำงานเพื่อแผ่นดิน คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่มีคนไทยคอย  ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ผ่านการเสียสละ แบ่งปัน บริจาค  สมทบทุนสนับสนุนให้โรงพยาบาลศิริราช   สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ห่างไกล จึงขอขอบคุณคนไทยจากใจของบุคลากรและจากผู้ป่วยที่ได้รับโอกาสทุกคน รวมทั้งขอเชิญชวนให้ร่วมติดตามแต่ละก้าวที่สำคัญของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยบนแผ่นดิน  ไปกับกิจกรรม “ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน” ตลอดปี ๒๕๖๑ นี้”  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  กล่าวทิ้งท้าย

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการร่วมบริจาคจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลและการเรียนการสอน  ซึ่งคาดว่าจะให้บริการผู้ป่วยได้ปี ๒๕๖๒  —จะเป็นอีกก้าวที่คนไทยได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสอีกนับล้านให้ได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ ในฐานะคนไทยบนแผ่นดินเดียวกัน—

ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน

 

บริจาคโดย

 1. บริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ

1.1  บริจาคด้วยตนเอง   บริจาคได้ที่  ศิริราชมูลนิธิ  ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-17.30 น.: เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 2419 7658-60, 0 2414 1414

                       1.2 บริจาคทางธนาคาร  โอนเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ

(กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา)

 • ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาศิริราช                     เลขที่บัญชี 016-4-37544-4
 • ธนาคารทหารไทย   สาขาศิริราช                     เลขที่บัญชี 085-2-21890-8
 • ธนาคารกสิกรไทย   สาขาศิริราช                     เลขที่บัญชี 638-2-00888-8
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   สาขาอรุณอมรินทร์            เลขที่บัญชี 157-1-28870-3
 • ธนาคารกรุงเทพ   สาขาโรงพยาบาลศิริราช   เลขที่บัญชี 901-7-02699-9

ปิยมหาราชการุณย์

 • ธนาคารกรุงไทย   สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า        เลขที่บัญชี 031-0-49552-0
 • ธนาคารออมสิน   สาขาศิริราช                     เลขที่บัญชี 050-58-11486-5-2
 • ธนาคารเพื่อการเกษตร   สาขาย่อยพรานนก            เลขที่บัญชี 020-03-14272-2-6

และสหกรณ์การเกษตร

กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากธนาคาร พร้อมระบุชื่อ-สกุล วันเดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลข

โทรศัพท์  โดยส่งผ่านทาง e-mail : donate_siriraj@hotmail.com  หรือทางโทรสาร        0 2419 7687 เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป

 1. บริจาคผ่านคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2.1  ด้วยตนเอง   ได้ที่  งานการเงิน ฝ่ายการคลัง อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์  ชั้น 2

วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 -15.30 น.

2.2. ทางธนาคาร  โอนเข้าบัญชีประเภทกระแสรายวัน  ชื่อบัญชี สมทบทุนสร้างอาคาร

นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

– ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขาศิริราช                   เลขที่บัญชี  016-3-04546-0

– ธนาคารกรุงเทพ           สาขาท่าน้ำศิริราช           เลขที่บัญชี  939-3-50022-9

– ธนาคารกสิกรไทย        สาขาโรงพยาบาลศิริราช  เลขที่บัญชี  987-1-00199-2

 

กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากธนาคาร พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

โดยส่งผ่านทาง e-mail :  sicashier@mahidol.ac.th  หรือทางโทรสาร 0 2419 9440    เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป

 1. บริจาคผ่านออนไลน์ที่   https://si-eservice.mahidol.ac.th/donation/

การบริจาคทั้ง 3 ช่องทาง สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2419 7646,  0 2419 7656

             ช่องทางการติดตามศิริราช 130 ปี 130 โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน”

 • ภาพยนตร์โฆษณา ตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  2561 เป็นต้นไป
 • รายการโทรทัศน์
 • รายการวิทยุ
 • สื่อออนไลน์ siriraj130years.com , Facebook, Youtube, Instagram : SirirajPR
 • กิจกรรมพิเศษ
Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!