เก็บตก งานเปิดตัวภาพยนตร์สั้น 7 เรื่อง โครงการ 7 Inspirations

 ผ่านช่องทาง Live สด ในรูปแบบ Virtual Concert, ผ่านทาง Facebook Live

ภาพยนตร์สั้น

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินโครงการโดย วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เรื่อง ภายใต้โครงการ 7 Inspirations ในรูปแบบ Virtual Concert, ผ่าน Zoom Meeting รูปแบบอีเว้นท์ออนไลน์ ถ่ายทอดสดทาง Facebook  เปิดด้วยการแสดงคอนเสิร์ตตัวแทนน้อง ๆ จากสมาคมผู้ปกครอง คนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย (เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564) โดยได้รับเกียรติจาก  นางสาวสนธยา บุญยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ, ผศ.ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) และดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล. ในฐานะหัวหน้าโครงการ 7 INSPIRATIONS ร่วมในงานเปิดตัวภาพยนตร์สั้น 7 เรื่องในโครงการ 7 Inspirations  

โครงการ 7 Inspirations

ในงานเปิดตัวภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เรื่อง ยังมีการนำภาพเบื้องหลังการถ่ายทำน่ารักๆ ของนักแสดง พร้อมทั้งฉายภาพยนตร์ตัวอย่าง ทั้ง 7 เรื่องในซีนน่ารัก ๆ ให้รับชมกันอีกด้วย  และยังมีการถ่ายทอดมุมมองเรื่องราวของบุคคลต้นแบบที่มาเป็นแขกรับเชิญในงาน  ประกอบด้วย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางด้านสติปัญญาแห่งประเทศไทย มาพูดถึงความท้าทายดูแลคนพิการ ขณะที่นางสาว เสาวลักษณ์ ทองก๊วย  นางสาวฐิติพร พริ้งเพริด นางสาว มัทรี ขำมะโน คนพิการต้นแบบ ให้มุมมองแนวคิดการใช้ชีวิตคนพิการ และกำลังใจจากคนรอบข้างมาเป็นส่วนสนับสนุน, นายภารดี อิ่มเอม มาเล่าถึงแนวคิดการใช้ชีวิตคนพิการและการสนับสนุนของคนรอบข้าง ซึ่งคนในสังคมโดยรวมต้องตระหนักถึงคุณค่าเปิดให้คนพิการได้แสดงออก พัฒนาตัวเองและใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไป

งานเปิดตัวภาพยนตร์สั้น และสื่อสร้างสรรค์ โครงการ 7 Inspirations Virtual Concert มีการแสดงชุดพิเศษ Believe “ศรัทธา” ขับร้องโดย นางสาว พัทธนันท์ อรุณวิจิตรสกุล และแสดงบทเพลงเป็นภาษามือโดย นางสาว กาญจนา พิมพา นางสาว เนตรชนก จันทา และคุณนับดาว องค์อภิชาต คนพิการต้นแบบ และศิลปินรับเชิญ นิล โลหิต นำเพลงศรัทธาของวงหินเหล็กไฟ มาเรียบเรียงเพิ่มเนื้อเพลงแร๊ป สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการแสดงจากน้องนายน์ รินชาติ โอวาทวรรณสกุล คนพิการต้นแบบ และทีม DBK-T21 DownSyndrome Bangkok – Trisomy 21

นางสาว สนธยา บุญยภูษิต

 นางสาว สนธยา บุญยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า โครงการ 7 Inspirations ถือเป็นโครงการต้นแบบในการสร้างสรรค์สื่อด้านคนพิการ ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า กำลังใจ ทำให้สังคมมองเห็นศักยภาพของคนพิการ และทำให้ครอบครัวคนพิการ หรือ ผู้ดูแล เข้าใจว่า ควรจะส่งเสริมดูแลพวกเขาอย่างไร เพื่อให้สามารถพึ่งตนเอง และอยู่อย่างมีความสุขในสังคมด้วยตนเองได้

นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย

 นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของกองทุนคือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการผลิตสื่อในยุคสื่อดิจิทัล ยิ่งจำเป็นต้องมีพื้นที่เสนอเรื่องราวคนพิการในเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น ซึ่งทางกองทุนต้องขอบคุณทีมงานโครงการฯทุกท่านที่มุ่งมั่นทำงานอย่างดีมาก และอยากให้คนไทยทุกคนติดตามรับชมภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เรื่องนี้ด้วย

ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ในฐานะหัวหน้าโครงการ 7 INSPIRATIONS กล่าวปิดท้ายว่า ก่อนที่จะมาเป็นภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เรื่อง มีการศึกษาวิจัยการผลิตสื่อด้านคนพิการ และการสัมภาษณ์คนพิการต้นแบบผู้ที่จะมาเป็นนักแสดงของเรื่อง เพื่อนำเสนอเรื่องราวได้เหมาะสม และให้เข้าถึงผู้ชมได้หลากหลาย ช่วยเปลี่ยนมุมมองคนในสังคมให้มีเจตคติที่ดีด้านคนพิการจึงเป็นที่มาของการทำภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เรื่อง  ได้แก่ เรื่อง The Beautiful Mind / Shining Silence / NAN the Barista / FIGHT! / The Light in my heart / He is my SUN ลูกฉันเป็น LD / The Better Me 

ผู้สนใจติดตามโครงการ 7 INSPIRATIONS ภาพยนตร์สั้น 7 เรื่อง ได้ที่ Link:  

https://youtube.com/channel/UC8CpDKC-Vjd4UqsUKbJLOdQ

และได้ที่ Facebook  https://www.facebook.com/7Inspirationsmovies

 

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!