Kim-Ji-Young-Born-1982-Banner02

รบกวนฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เลื่อนฉายให้เร็วขึ้นตามคำเรียกร้อง ! KIM JI-YOUNG, BORN 1982 คิมจียองเกิดปี ’82ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปพร้อม ๆ กงยู และ จองยูมิ30ธันวาคม ในโรงภาพยนตร์

รบกวนฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เลื่อนฉายให้เร็วขึ้นตามคำเรียกร้อง ! KIM JI-YOUNG, BORN 1982 คิมจียองเกิดปี ’82ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปพร้อม ๆ กงยู และ จองยูมิ30ธันวาคม ในโรงภาพยนตร์

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!