main2

แพท วงเคลียร์ ทำเพลงใหม่ “ระยะที่ดีต่อใจ” ร่วมรณรงค์ใช้ชีวิตอย่างมีระยะช่วงโควิด-19

แพท วงเคลียร์ ทำเพลงใหม่ “ระยะที่ดีต่อใจ”
ร่วมรณรงค์ใช้ชีวิตอย่างมีระยะช่วงโควิด-19

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!