TCD_Cover_P8717

ธีร์ ไชยเดช ส่งกำลังใจให้คนไทยในภาวะวิกฤติโควิด - 19 ผ่านบทเพลงพิเศษ “พารัก” ที่จะพาประเทศไทยผ่านพ้นไปด้วยกัน

ธีร์ ไชยเดช ส่งกำลังใจให้คนไทยในภาวะวิกฤติโควิด – 19
ผ่านบทเพลงพิเศษ “พารัก” ที่จะพาประเทศไทยผ่านพ้นไปด้วยกัน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!