CPF

ก.เกษตรฯ ร่วมกับ ซีพีเอฟ ส่งรถ Food Truck อุ่นอาหารจากใจมอบสู่ชุมชนบางกอกน้อย

ก.เกษตรฯ ร่วมกับ ซีพีเอฟ ส่งรถ Food Truck อุ่นอาหารจากใจมอบสู่ชุมชนบางกอกน้อย

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!