photo_psuv_1

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่ตรวจ COVID-19 ได้ฟรี ตั้งจุดคัดกรองผ่านระบบ Drive Thru รับจำนวนจำกัด 10 คน ต่อวัน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่ตรวจ COVID-19 ได้ฟรี
ตั้งจุดคัดกรองผ่านระบบ Drive Thru รับจำนวนจำกัด 10 คน ต่อวัน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!