งานประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2561

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานประกาศผลและมอบรางวัล ร่วมด้วย อ.นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นประจำปี 2561 และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นพ. มงคล ณ สงขลา แพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 2518 ร่วมแสดงความยินดี ต่อจากนั้นแพทย์ดีเด่นฯ ที่ ได้รับรางวัลจะกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัล การทำงานและคติชีวิต พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามสัมภาษณ์เพิ่มเติม

โอกาสนี้เวลา 13.30-15.00 น. แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี พ.ศ. 2561 จะแสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ จากผลงานที่ได้รับรางวัลในหัวข้อ “โอกาสเรียนรู้ สู่การพัฒนา” ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ด้วย

รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 เพื่อให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณแก่แพทย์ในชนบทที่มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสาธารณสุขในชนบท โดยเฉพาะบัณฑิตแพทย์ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในชนบทให้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมในชนบท ทั้งนี้แพทย์ผู้ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในชนบทติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานดีเด่นสร้างเกียรติคุณแก่วงการแพทย์ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

Facebook Comments
Don`t copy text!