สถาบันนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาลเปิดตัวแพลทฟอร์ม digi.data.go.th

คอมมูนิตี้แหล่งใหม่ของคนสาย Data’

หวังผลักดันการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมข้อมูลเพื่อคนไทย

มูล : DIGI (Data Innovation and Governance Institute)

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล : DIGI (Data Innovation and Governance Institute) ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูล และเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ และให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาล จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาและสนับสนุนเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินงานด้านข้อมูล โดยมีภารกิจตามกรอบการปฎิบัติ 4D อันได้แก่

การขับเคลื่อนด้าน Data Governance ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ตามกรอบธรรมาภิบาล

การขับเคลื่อนด้าน Data Skill โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านข้อมูลของบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน

การขับเคลื่อนด้าน Data Community สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของทั้งภาครัฐและเอกชน จนเกิดชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

การขับเคลื่อนด้าน Data Innovation โดยขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูล ที่สามารถสร้างมูลค่าได้

ซึ่งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมานี้ ณ งานประกาศรางวัลชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ DIGI Data Awards 2022 ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ได้เปิดตัวแพลทฟอร์ม digi.data.go.th โดยคาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการให้ความรู้ พัฒนาทักษะ Data Skill ของบุคคลากรรัฐและภาคประชาชน รวมไปถึงเปิดโอกาสให้คนสาย Data มีพื้นที่ในการแสดงผลงาน

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

โดยดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล กล่าวว่า “ ในช่วงปีแรกของการดำเนินงาน ได้มีการดำเนินกลยุทธ์เน้นไปที่ด้านการพัฒนา Data Skill และ การสร้างชุมชนผู้ที่สนใจข้อมูล Data Community ผ่านแพลทฟอร์ม digi.data.go.th ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่น่าสนใจ อันได้แก่ คอร์สเรียนออนไลน์ ผลงาน และบทความ

ในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์ จะมีการนำเนื้อหาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมข้อมูลมาทำเป็นคอร์สเรียนให้สำหรับผู้ที่สนใจ โดยขณะนี้มี 2 คอร์สด้วยกันคือ Data Storytelling 101 เล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจ และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น Machine Readable โดยผู้ที่เรียนคอร์สจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ

digi.data.go.th

ส่วนถัดมาจะเป็นส่วนการแสดง ‘ผลงาน’ โดยนักพัฒนาข้อมูล สามารถเข้ามาเพื่อชมตัวอย่างการทำ Dashboard จากข้อมูลเปิดเว็บไซต์ data.go.th รวมไปถึงบุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาโพสต์บทความเกี่ยวกับนวัตกรรมข้อมูลได้ เพื่อแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นกับคนในคอมมูนิตี้ได้

และอีกหนึ่งไฮไลท์เด่น คือส่วนบทความ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาอ่าน หาความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาข้อมูล รวมไปถึง Case Study ที่น่าสนใจได้

digi.data.go.th

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แพลทฟอร์ม digi.data.go.th จะเป็นส่วนหนึ่งในบริการที่ทำให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย“ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐให้มีคุณภาพตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ พร้อมนำไปสู่การเปิดเผย เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูลสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และประเทศอย่างยั่งยืน”

digi.data.go.th

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปใช้งานแพลทฟอร์มได้ที่ https://digi.data.go.th

หรือ Facebook https://www.facebook.com/DIGIInstituteThailand

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!