กรณีว่างงาน ลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง

มีสิทธิ เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน ได้รับร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน

ยื่นขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่าน https://e-service.doe.go.th

(ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 ได้รับในอัตราเดิม จ่ายร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน)

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!