S__104349706

เปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ถก 4 ประเด็นร้อน...สะท้อนสุขภาวะคนไทย !!! แร่ใยหิน มะเร็ง การใช้ยา และเพศภาวะ เปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ถก 4 ประเด็นร้อน...สะท้อนสุขภาวะคนไทย !!! แร่ใยหิน มะเร็ง การใช้ยา และเพศภาวะ

เปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ถก 4 ประเด็นร้อน…สะท้อนสุขภาวะคนไทย !!!
แร่ใยหิน มะเร็ง การใช้ยา และเพศภาวะ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!