สบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปีประจำปี 2565 ยกระดับสื่อออนไลน์ออฟไลน์ดีเด่น

งานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปีประจำปี 2565

กรุงเทพมหานคร – สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือสบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปีประจำปี 2565  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผลิตสื่อออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้าง สรรค์  โดยได้รับเกียรติจาก   คุณวีระ  โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกมาเป็น ประธานการมอบรางวัล ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานการมอบรางวัล

โดย คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานการมอบรางวัล ได้กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี   ประจำปี 2565 ครั้งนี้ ทาง สบร. ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นเครั้งแรกของปี 2565  เพื่อเป็นการยกย่องและขอบคุณสื่อทุกประเภททั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยเป็นส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสร้างจิตสำนึกที่ดี รวมถึงสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้คนในสังคมได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ไปคิดวิเคราะห์ต่อ และมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมวงกว้าง หวังว่าสื่อหรือผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาต่อไป

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
OKMD

            สำหรับรางวัลในการมอบ มีทั้งหมด 5 ประเภท ๆ ละ 2 รางวัล ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ โดยจะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท มีสื่อที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

1) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านสังคมสู่วิถีชีวิตดิจิทัล (Digital Transformation)

สื่อออนไลน์  :   The Secret Sauce (รับรางวัลโดย คุณปวริศา ตั้งตุลานนท์ The Secret Sauce Manager)

สื่อออฟไลน์  :   หนังสือ The Great Remake สู่โลกใหม่ (รับรางวัลโดย คุณชนมน วังทิพย์)

2): สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเป็นพลเมืองโลก(Global Citizenship)

สื่อออนไลน์  :    รอบโลก By กรุณา บัวคำศรี (รับรางวัลโดย คุณกรุณา บัวคำศรี)

สื่อออฟไลน์  :    หนังสือชุด Sapiens set (รับรางวัลโดย คุณคธาวุฒิ เกนุ้ย  กรรมการผู้จัดการ)

3) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสนอแนะนโยบายประเทศ

(People’s Participation in Policies Proposals)

สื่อออนไลน์  :   The Standard (รับรางวัลโดย คุณเอกพล บรรลือ บรรณาธิการข่าว)

สื่อออฟไลน์  :   หนังสือเดินไปดวงดาว(รับรางวัลโดย คุณจุฑา สุวรรณมงคล)

4) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Ageing Society)

สื่อออนไลน์  :   เกษียณสำราญ (รับรางวัลโดย คุณบัณฑิตา เปล่งพานิช)

สื่อออฟไลน์  :   ลุยไม่รู้โรย (รับรางวัลโดย คุณสุทธาทิพย์ บริสุทธิ์สุขกมล  โปรดิวเซอร์รายการ ฝ่ายสารคดีและสารประโยชน์ ไทยพีบีเอส)

5) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การนำความรู้ดั้งเดิมมาประยุกต์ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก ( Local Wisdom)

สื่อออนไลน์  :   Point of View (รับรางวัลโดย คุณชนัญญา เตชจักรเสมา content creator)

สื่อออฟไลน์  :  คุณพระช่วย (รับรางวัลโดย คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม)

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!