ประกันสังคม เข้าใจใช้สิทธิ เงินชราภาพได้เท่าไร ?

ประกันสังคม เข้าใจใช้สิทธิ เงินชราภาพได้เท่าไร ?

ประกันสังคม เข้าใจใช้สิทธิ เงินชราภาพได้เท่าไร ?

🔵 เงินบำเหน็จ 🔵
จ่ายครั้งเดียวก้อนเดียว
ส่งเงินสมทบไม่เกิน 180 เดือน (15 ปี)
มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย

คำนวณสิทธิได้รับ
จ่ายสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ได้เงินสมทบเท่าที่ถูกประกันตนจ่าย ได้รับเงินออมชราภาพของผู้ประกันตนฝ่ายเดียว
จ่ายสมทบตั้งแต่ 12-179 เดือน
เงินออมชราภาพของผู้ประกันตน +เงินสมทบนายจ้าง +ผลประโยชน์ตอบแทน

🔵 เงินบำนาญ 🔵
จ่ายรายเดือนตลอดชีพ
ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไปมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

คำนวณสิทธิที่ได้รับ
จ่ายสมทบ 180 เดือน (15 ปี) พอดี 20% ของค่าเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่จ่ายประกันสังคม (คำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

จ่ายสมทบเกิน 180 เดือน (15 ปี) บวกเพิ่มปีละ 1.5% ต่อปี

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สายด่วน 1506 ทุกวัน

www.sso.go.th

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!