กลุ่มทรู ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารรุ่นใหม่ลูกหม้อทรู ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มุ่งปรับโฉมองค์กรสู่ผู้นำเทคคอมปานียุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

กลุ่มทรู ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารรุ่นใหม่

กรุงเทพฯ 3 กุมภาพันธ์ 2564 – ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง  นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช  ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์  และนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เพื่อดูแลบริหารงานเชิงกลยุทธ์และด้านปฎิบัติการของธุรกิจต่างๆในกลุ่มทรู ปรับองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน และสนับสนุนความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานรูปแบบใหม่ที่เน้นสร้างสรรค์และเปิดกว้าง สร้างระบบนิเวศองค์กรรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ผู้นำเทคคอมปานีในยุคดิจิทัล โดย ทั้งสามผู้บริหารรุ่นใหม่นี้จะได้นำมุมมอง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผสานพลังร่วมกับศักยภาพของคณะผู้บริหารในกลุ่มทรู ขับเคลื่อนและนำพากลุ่มทรูก้าวสู่ผู้นำเทคคอมปานีที่พร้อมตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ  ขณะที่นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา และนายสฤษดิ์  จิณสิทธิ์  ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น รองประธานคณะกรรมการบริหาร ของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อดูแลขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ของบริษัทต่อไป  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564                         

นายมนัสส์  มานะวุฒิเวช

นายมนัสส์  มานะวุฒิเวช  ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)  ดูแลธุรกิจโทรคมนาคม  ธุรกิจมีเดีย ระบบงานปฎิบัติการและเครือข่าย งานบริหารจัดการระดับภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงงานบริการลูกค้า   นายมนัสส์ อายุ  46  ปี ก่อนหน้านี้ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค นับเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่ได้ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจบริการของกลุ่มทรูมาตลอด 20 ปี  ตั้งแต่การร่วมสร้างระบบโครงข่ายสื่อสารไร้สายอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจหลักของกลุ่มทรู และมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการพาณิชย์ ทั้งธุรกิจโมบายล์ ออนไลน์ และทรูวิชั่นส์ ตลอดจนนำกลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์รุกตลาด ขยายช่องทางจัดจำหน่ายสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและโดดเด่นในด้านการวางกลยุทธ์และบริหารทีมงาน สามารถเพิ่มยอดขายทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง สร้างการเติบโตด้านรายได้อย่างเข้มแข็งของธุรกิจในระดับภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง

นายมนัสส์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ และวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันโพลิเทคนิคเรนซีเลียร์ สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ธีรเดช  ดำรงค์พลาสิทธิ์

ดร.ธีรเดช  ดำรงค์พลาสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)  ดูแลรับผิดชอบธุรกิจในกลุ่มทรูที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการบริหารจัดการข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Analytic) ตลอดจนงานด้านธุรกิจพาณิชย์ทั้งหมด รวมถึงธุรกิจรีเทล อีคอมเมิร์ซ และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)   ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร ธุรกิจรีเทล  ดร.ธีรเดช ปัจจุบันอายุ 46 ปี  เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่สร้างผลงานโดดเด่น ตลอดระยะเวลา 1.5 ปีที่ร่วมงานกับกลุ่มทรู มีบทบาทสำคัญในการปรับองค์กรธุรกิจรีเทลทั้งสินค้า ช่องทางการตลาด และการปฏิบัติการ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ความรู้ความสามารถในวงการวิเคราะห์ข้อมูล ดาต้า วิจัยเชิงลึกด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการใช้สื่อโฆษณา ที่มีมามากกว่า 25 ปี มาใช้อย่างมีกลยุทธ์ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  ทำให้สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด   ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้พันธมิตรคู่ค้าได้อย่างดี   ก่อนร่วมงานกับกลุ่มทรู ดร.ธีรเดช เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ดันน์ฮัมบี้ ประเทศไทย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูลลูกค้ากับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) และแบรนด์ FMCG ชั้นนำ พร้อมทั้งดูแลธุรกิจสื่อค้าปลีกในไทย มูลค่ากว่า 5,400 ล้านบาท และได้สร้างผลงานความสำเร็จแก่วงการธุรกิจการตลาดและสื่อโฆษณาให้แก่องค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมากมาย ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ดร.ธีรเดช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ, การเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ  จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สถิติ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)  ดูแลธุรกิจดิจิทัลทั้งหมดของกลุ่มทรู รวมทั้ง ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นส์ และงานบริหารจัดการลูกค้าองค์กร ก่อนหน้านี้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ดูแลกลุ่มธุรกิจดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู รวมถึงการวางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับดิจิทัลโซลูชันส์ นายณัฐวุฒิ ปัจจุบัน อายุ 47 ปี เป็นผู้คร่ำหวอดในวงการเทคโนโลยี เคยเข้าร่วมงานกับกลุ่มทรูครั้งแรกเมื่อปี 2544 ดูแลธุรกิจทรู อินเทอร์เน็ต ก่อนเปลี่ยนสู่เส้นทางเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทในธุรกิจไอที ออกแบบแอปพลิเคชันและโซลูชั่น และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทผู้ให้บริการด้านระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนพัฒนาฟินเทคและบริการด้านการชำระเงินออนไลน์ อีวอลเล็ตสำหรับธุรกิจชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย และเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ  ทั้งยังเป็น
ผู้ริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน  Read for the Blind และ  เพจ ช่วยอ่านหน่อยนะ”  
นำเทคโนโลยีไอทีช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

นายณัฐวุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ และวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ จากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TRUE GROUP APPOINTS THREE NEW GENERATION SUCCESSORS AS PRESIDENT (CO), AIMING AT TRANSFORMING ITS ORGANIZATION TO A COMPLETE TECH COMPANY LEADER IN DIGITAL ERA

Bangkok, February 3, 2021 – True Corporation board of directors meeting on February 2, 2021 appointed Manat Manavutiveth, Dr. Teeradet Dumrongbhalasitr, and Natwut Amornvivat as President (Co) responsible for strategic management and business operations of True Group. As such, they will jointly be key drivers to transform the company in times of rapid socio-economic changes, while enhancing innovation development capability, as well as creating new open-work culture that values creativity and close collaboration to accelerate advancement of True Group’s business ecosystem, paving ways to become a leading tech company in the digital era. The three new generation
Co-Presidents will bring with them their substantial perspectives, experiences, and expertise in developing new business models, combining with other existing talented management in True Group, to lead the firm forward to become a tech company that fully serves customers’ lifestyle in the digital age. Furthermore, Anat Mekpaiboonvatana and Sarit Jinnasith have been promoted to True Corporation’s Executive Vice Chairman of the Executive Committee, to drive the company’s strategies. These changes are effective from February 3, 2021 onwards.

Mr. Manat Manavutiveth has been appointed as a President (Co) responsible for telecommunications, media businesses, operational management and network, regional management, and customer services. The 46-year-old Manat is a new generation leader who has been with True for over two decades, since the time when the firm laid down the wireless network, a crucial infrastructure of True Group’s core business expansion. Mr. Manat is a veteran in diverse commercial fields including mobile businesses, Internet services, and the TrueVisions pay-TV service. He was instrumental in executing True Groups’s Convergence Strategy to penetrate the market, while expanding sales channels to provinces across the country. He previously worked as a senior group managing director for the regions covering Bangkok and its vicinity and the East. With broad-vision, as well as being an excellent strategist and team manager, Mr. Manat has been able to consistently grow sales for both core and new businesses, especially in the highly contested areas. He played an essential role in the strong continuous revenue growth in the regional-level businesses.

Mr. Manat graduated with Master’s Degrees in Electrical Engineering from Syracuse University and in Electric Power Engineering from Rensselaer Polytechnic Institute, both from New York, U.S. He also graduated with a Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

Dr. Teeradet Dumrongbhalasitr has been appointed as a President (Co) responsible for AI-driven businesses and Analytics management, along with all of True Group commercial businesses, including retail businesses, e-commerce, and Customer Relationship Management (CRM). Dr. Teeradet, 46-year-old, previously held the position of Managing Director of Retail Business and Operation. He is a young executive with outstanding performance during his 1.5 years tenure with True Group, including optimizing the retail businesses in terms of products, marketing channels, and operations. Dr. Teeradet applied his expertise in digital technology and Big Data management to conduct deep data analysis on markets and consumer behaviors to improve operations effectiveness. In addition, he strategically leveraged ad media that have existed for more than 25 years to integrate into consumer lifestyle. His presence created business opportunities and made leapfrog progress, all the while cementing confidence among clients.    Before working with True,  Dr. Teeradet was one of the founder for Dunnhumby, Thailand, a leading customer data science company partnering with modern trade and top Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) companies. Additionally, he was managing Baht 5.4 billion media and retailing businesses in Thailand, and was a widely recognized leader in the marketing and advertising businesses for various outstanding local and international companies. Dr. Teeradet also played an important role in driving businesses in broader Asia-Pacific region.

Dr. Teeradet holds PhD, Business Administration and Management, Finance from Thammasat University, a Master’s Degree in Information Technology and Business from Chulalongkorn University, and a Bachelor’s Degree in Statistical Science from Chiang Mai University.

Mr. Natwut Amornvivat has been appointed as a President (Co) responsible for True Group’s digital businesses, along with business units related to digital solutions, and corporate customer management. The 47-year-old Natwut has an expertise and long history in technology. He first joined True in 2001, handling Internet business before founding an IT company specialized in developing mobile applications and solutions. He also co-founded another company offering electronic monetary system and Artificial Intelligence system services, responsible for developing FINTECH products, and providing online payment and e-wallet services for several leading companies in Thailand. Mr. Natwut also worked as an advisor on strategies for a number of business consulting companies. He developed the Read for the Blind application and created the “Help Us Read” Facebook page, utilizing IT to help people who are blind. He previously held the position of the President of True Digital Group responsible for the complete digital businesses and digital solutions-related strategic planning.

Mr. Natwut graduated with Master’s Degrees in Business Administration from Massachusetts Institute of Technology, in Industrial Engineering from Georgia Institute of Technology in the United States, and a Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from Chulalongkorn University.

                                                                     

Facebook Comments
Don`t copy text!