IDC

เอาท์ซิสเต็มส์เผยผลสำรวจ 29 เปอร์เซ็นต์ขององค์กร ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วางแผนนำเครื่องมือสำหรับพัฒนา แอปพลิเคชั่นแบบ Visual มาใช้ในช่วง 18 เดือนข้างหน้า

เอาท์ซิสเต็มส์เผยผลสำรวจ 29 เปอร์เซ็นต์ขององค์กร
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วางแผนนำเครื่องมือสำหรับพัฒนา
แอปพลิเคชั่นแบบ Visual มาใช้ในช่วง 18 เดือนข้างหน้า

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!