กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ DIP Character Design Contest 2018

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประกวดออกแบบคาแรคเตอร์

DIP Character Design Contest 2018 ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ DIP Character Design Contest 2018 ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนํามาใช้ในการรณรงค์ ส่งเสริม ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นการเชื่อมโยงบุคคลทั่วไปให้เกิดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ภาพลักษณ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้จริง ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท สมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดได้ต้ังแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2561 โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ช่วงกลางเดือน กันยายน 2561

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ DIP Character Design Contest 2018

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือ Facebook fan page : www.facebook.com/dipcharacter

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ DIP Character Design Contest 2018

Facebook Comments
Don`t copy text!