เปิดแล้ว!! โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 17

เปิดแล้ว!! โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 17

ชิงรางวัลดูงานที่สำนักข่าวระดับโลก BBC World News ลอนดอน 2 รางวัล

  • รางวัลพิเศษเข้าร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2019

สหราชอาณาจักร  2 รางวัล

  • ฝึกปฏิบัติงานข่าวที่ TNN24 และโอกาสรับทุนเรียนปริญญาโทที่นิด้า 2 รางวัล
เปิดแล้ว!! โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 17 ชิงรางวัลดูงานที่สำนักข่าวระดับโลก BBC World News ลอนดอน 2 รางวัล

กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร อยุธยา (แถวนั่ง กลาง) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (แถวนั่ง ซ้าย) ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รวมทั้งผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดย .ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (แถวนั่ง ขวา) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 โดย นางนันทนี วงศ์อำนิษฐกุล (แถวยืน ซ้าย) ผู้อำนวยการด้าน Broadcasting & Media    บริติช เคานซิล ประเทศไทย โดย นายแอนดรูว์ กลาส (แถวยืน ที่2 จากขวา) ผู้อำนวยการ และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย โดย อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว (แถวยืน ขวา) ประธาน ร่วมเปิดโครงการ นักข่าวแห่งอนาคตทรูครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 (17th True Future Journalist Award : FJA 2019)

ทั้งนี้กลุ่มทรูเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาปีที่ 3 และ4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานข่าวกับคนในวงการวิชาชีพระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก  โดยนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวที่ BBC World News ลอนดอน  ส่วนนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) 5 คน จะได้ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน ตลอดจนมีโอกาสรับรางวัลพิเศษ การเข้าร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2019 ณ สหราชอาณาจักร จำนวน 2 รางวัล นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรกทั้ง 30 คน ยังได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 รางวัล อีกด้วย

เปิดแล้ว!! โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 17
ชิงรางวัลดูงานที่สำนักข่าวระดับโลก BBC World News ลอนดอน 2 รางวัล

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.trueplookpanya.com และเฟสบุคแฟนเพจ True Future Journalist  Award ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 สอบคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 พร้อมกัน 9 แห่งทั่วประเทศ

Facebook Comments
Don`t copy text!