นิวดีไลท์ จับมือ ตลาดตะวันนา ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะมวยไทย ต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน “มวยมันส์ ตะวันนา”

นิวดีไลท์ จับมือ ตลาดตะวันนา ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะมวยไทย ต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน “มวยมันส์ ตะวันนา”

นิวดีไลท์ จับมือ ตลาดตะวันนา ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะมวยไทย ต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน “มวยมันส์ ตะวันนา”

ด้วยทาง บริษัท นิวดีไลท์ จำกัด จับมือร่วมกับทาง ตลาดตะวันนา จัดโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะมวยไทย ต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน “มวยมันส์ ตะวันนา” ด้วยเพราะในยุคปัจจุบัน ทุกวันนี้รอบตัวเราเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เทคโนโลยีต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวก สบายก็เข้ามา ทำให้คนรุ่นใหม่ มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อย่างเห็นได้ชัดทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว หรือ สถานศึกษา ก็ประสบปัญหา พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เช่น การขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ขาดความอดทนมุ่งมั่น ในการศึกษาเล่าเรียน ขาดความเคารพศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม เบี่ยงเบนทางเพศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาแม่วัยใส ตามที่ปรากฏให้เห็นในข่าว อยู่บ่อยครั้ง บางกรณีอาจสืบเนื่องจากสภาพปัญหาของครอบครัวที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ ครอบครัวแตกแยก เหล่านี้เป็นต้น ส่งผลให้วัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ขาดความเคารพตนเอง ความภาคภูมิใจในตัวเอง ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ประกอบกับกระแสหลั่งไหลของวัฒนธรรมภายนอกโดยสื่อโฆษณาต่างๆ ที่มอมเมาชักจูงให้หลงเชื่อเป็นเหยื่อของกระแส บริโภคแบบขาดสติ ยิ่งทำให้สำนึกในความเป็นชาติไทยอ่อนด้อยลงไป ทั้งที่เรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามมีคุณค่า หลายชนิด เช่น ศิลปะมวยไทย ที่สามารถบูรณาการ สร้างความเข้มแข็งของสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความสามัคคี แล้วยังสามารถส่งผลให้มีจิตสำนึกรักในความเป็นชาติไทยได้ด้วย มวยไทยสืบทอดมาแต่สมัยโบราณ จนเป็นที่ยอมรับ และมีการเผยแพร่ไปทั่วโลก มวยไทยถือเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของไทย ปัจจุบันได้มีการนำมวยไทยมา ใช้ทั้งในเชิงการแข่งขันกีฬา และในการต่อสู้ป้องกันตัว นอกจากนั้นการฝึกกีฬามวยไทยสามารถใช้เพื่อส่งเสริม สุขภาพให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงได้ด้วย ศิลปะการต่อสู้ของชาติไทย อย่างมวยไทยปัจจุบัน ถูกละเลยในการสืบสานพัฒนาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพราะ ขาดการสนับสนุน การพัฒนาให้มีการศึกษาค้นคว้าสืบค้น อย่างจริงจัง รวมไปถึงการฝึกฝนศิลปะมวยไทย ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณค่าที่ดีงาม ของมรดกวัฒนธรรมดั้งเดิม จากอดีตสู่ปัจจุบันได้อย่างลงตัว ส่วนนี้สามารถหล่อหลอมให้เกิดความเป็นชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยที่เหมาะสมให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลัง นับเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่า ทางบริษัท นิวดีไลท์ จำกัด และ ตลาดตะวันนา มองเห็นคุณค่าของศิลปะมวยไทยนี้ จึงได้จัดให้มีการ ร่วม สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะมวยไทย ต้านยาเสพติด ขึ้น

นิวดีไลท์ จับมือ ตลาดตะวันนา ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะมวยไทย ต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน “มวยมันส์ ตะวันนา”

โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง เป็น “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” และ มอบถ้วยรางวัลให้กับคู่ชนะ “มวยดุเดือด”
หลักการและเหตุผล เพื่อเป็นการสนับสนุนการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และส่งเสริมสุขภาพให้ ผู้สนใจ จึงให้บุคคลที่สนใจในศิลปะมวยไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับมวยไทย รู้จักมวยไทยรู้จักการออกอาวุธของมวยไทยโบราณ โดยการใช้ทุกส่วนของร่างกาย ผสมผสานกับการออกท่าทาง การเตะ การต่อย การใช้เข่า การใช้ศอก ที่ถูกต้อง
ศิลปะการต่อสู้ของชาติไทย อย่างมวยไทยปัจจุบัน ถูกละเลยในการสืบสานพัฒนาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพราะ ขาดการสนับสนุน การพัฒนาให้มีการศึกษาค้นคว้าสืบค้น อย่างจริงจัง รวมไปถึงการฝึกฝนศิลปะมวยไทย ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณค่าที่ดีงาม ของมรดกวัฒนธรรมดั้งเดิม จากอดีตสู่ปัจจุบันได้อย่างลงตัว ส่วนนี้สามารถหล่อหลอมให้เกิดความเป็นชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยที่เหมาะสมให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลัง นับเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่า ทางบริษัท นิวดีไลท์ จำกัด และ ตลาดตะวันนา มองเห็นคุณค่าของศิลปะมวยไทยนี้ จึงได้จัดให้มีการ ร่วม สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะมวยไทย ครั้งนี้ขึ้นวัตถุประสงค์

1.เพื่อการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบ วินัย และส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน
2.เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้ในยามคับขัน
3.เพื่อนำมวยไทยไปใช้ในการแสดงศิลปะมวยไทย ให้ทั้งชาวไทย และต่างชาติได้เห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4.เพื่อสร้างความสามัคคี ความอดทน การเสียสละ
5.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน สนใจในกีฬามวยไทย ห่างไกลยาเสพติด
6.เพื่อนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง

นิวดีไลท์ จับมือ ตลาดตะวันนา ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะมวยไทย ต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน “มวยมันส์ ตะวันนา”

ซึ่งการจัดงานได้กำหนดให้มีการจัดขึ้น ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม 2561
เวลา 17:00 – 21:00 ณ สนามมวย (ชั่วคราว) ตลาดตะวันนา (บางกะปิ)

Facebook Comments
Don`t copy text!