กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟิก กับโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง

กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟิก กับโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง

นับถอยหลังโค้งสุดท้ายการประกวด กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” โครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง  อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแสดงแนวความคิดในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และมีวัฒนธรรม ในหัวข้อการ เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ชิงรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท เปิดรับผลงานถึง 25 มิถุนายน 2562 นี้

ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าไปสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและความสามารถในการเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ กลายเป็นเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นความจำเป็นในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลแก่ประชาชน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นปราการสำคัญที่สุดในการป้องกัน ดูแล คัดกรองและปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงผลกระทบและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่ออย่างถูกต้อง เพื่อสร้างรากฐาน  การดำรงชีวิตที่แข็งแรงสำหรับประชาชนและสังคมไทย           

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงจัดการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมใน โครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานการผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก  แสดงแนวคิดในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัยและมีวัฒนธรรม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

www.crahdfamily.com

www.facebook.com/DigiFamAwards/

ผู้ประสานงานโครงการ “Healthy Digital Family” 

สาวิตรี เหล่ารอด(อ้อ) โทร 082-6632935 , Line Id : aorpr55

หัวข้อการประกวด

“เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท

 • ผลิตสื่อวิดีโอ
 • ผลิตสื่ออินโฟกราฟิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
 • ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
 • ระดับประชาชนทั่วไป
 • สมัครส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (มากกว่า ๑ คน และไม่จำกัดสมาชิกในทีม)

กติกาการสมัคร

 • ผู้สมัครเข้าประกวดในประเภทนักเรียนและนักศึกษาต้องส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาโดยแต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ผลงานและมีอาจารย์ประจำสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรอง ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ ๑ ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ทีม)
 • ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ในโครงการ Healthy Digital Family ต้องมีความยาวไตเติ้ลหัวและเครดิตปิดท้ายไม่เกิน ๓ นาที  
 • ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของโครงการ Healthy Digital Family ตอนเริ่ม และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปิดท้าย
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิก ภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family ต้องมีขนาด A3 (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิ้ว) ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ด้านบนของอินโฟกราฟิก)
 • ฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นพยัญชนะภาษาไทยมีหัว อย่างเช่น DB fongnum TH Sarabun New เป็นต้น
 • คลิปวิดีโอผลงานจะต้องมีบทบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
 • สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงานต่อทีม โดยไม่จำกัดประเภทการประกวด
 • การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้สมัครเข้าประกวดต้องจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมดำเนินการผลิตเองทั้งหมดและเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
 • ภาพและเสียงที่ปรากฏในผลงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่หลบลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ และไม่มีเนื้อหา กริยาที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ลามกอนาจารให้ร้ายผู้ใด
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกรูปแบบในนามของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • ผู้เป็นคณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมในโครงการไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดและชิงรางวัล
 • เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด (ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีม) จะได้ร่วมพิธีประกาศรางวัลของกิจกรรมการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” ในโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ  ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง เพื่อรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเงินรางวัลในแต่ละประเภท
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๕  พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ เพื่อยืนยันตัวตนในวันประกาศผลมอบรางวัล
 • เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

วิธีการสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage: digifamawards หรือ www.crahdfamily.com
 • ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมตั้งชื่อทีม

ประเภทคลิปวิดีโอ:

 • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือ MOV ความยาวไม่เกิน ๓ นาที พร้อมแนวคิดในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4
 • ส่งผลงานที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ Pixel)

ประเภทอินโฟกราฟิก:

 • ส่งผลงานขนาด A3 (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิ้ว)
 • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .JPEG และ .AI พร้อมแนวคิดในการสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4
 • ส่งผลงานและใบสมัครทาง email: [email protected]

เกณฑ์การตัดสิน

 • การตัดสินจากคณะกรรมการ ( ๑๐๐% )
 • เนื้อหา                                                   ๒๕       คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์                                   ๒๕       คะแนน
 • คุณภาพของการผลิตและผลงาน                 ๒๐       คะแนน
 • เทคนิคการนำเสนอ                                  ๒๐       คะแนน
 • การใช้ภาษา                                           ๑๐        คะแนน
 • การตัดสินรางวัล Popular vote จากคะแนนโหวต (Vote) ในสื่อออนไลน์ ๒ ช่องทางดังนี้

ประเภทผลิตสื่อคลิปวิดีโอ  โพสต์ในสื่อวิดีโอออนไลน์ช่องทาง Youtube Channel : Chulabhorn Royal Academy

ประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ช่องทาง Facebook Fanpage: digifamawards

 • ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้โพสต์ลงสื่อออนไลน์ (แยกประเภท) ตามลำดับการส่งผลงาน
 • ผู้โหวตต้องร่วมแสดงความรู้สึก เช่น กดไลก์ (Like) หรือร่วมชม (View)
 • คะแนนจากการร่วมแสดงความรู้สึก

สื่อคลิปวิดีโอ       กดไลก์ (Like) ๑ คะแนน, ร่วมชม (​View) ๒ คะแนน, แชร์ (Share) ๓ คะแนน

สื่ออินโฟกราฟิก   กดไลก์ (Like) ๑ คะแนน, แชร์ (Share) ๒ คะแนน

 • ผู้มีสิทธิโหวตเป็นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ เพศ

รางวัลการประกวด

 • ประเภทผลิตสื่อคลิปวิดีโอ
 • รางวัลแบ่งตามระดับของผู้เข้าประกวด

รางวัล ที่ ๑         รับเงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รางวัล ที่ ๒         รับเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ

รางวัล ที่ ๓         รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ 

รางวัลชมเชย       รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัลพร้อมใบประกาศ 

 • รางวัล Popular vote รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
 • ประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก
 • รางวัลแบ่งตามระดับของผู้เข้าประกวด

รางวัล ที่ ๑         รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รางวัล ที่ ๒         รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ

รางวัล ที่ ๓         รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ 

รางวัลชมเชย       รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัลพร้อมใบประกาศ

 • รางวัล Popular vote รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล

กำหนดการกิจกรรม

๑ พฤษภาคม – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  เปิดรับสมัครและส่งผลงาน

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒                       ปิดรับผลงาน เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒       

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒                      ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ๕ ทีมสุดท้ายตามประเภทการประกวดแบ่งตามระดับ

๑ พฤษภาคม – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรม Popular vote (ปิดนับคะแนนคืนวันที่ ๑๙  กรกฎาคม เวลา ๒๔.๐๐ น.)

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒                      ประกาศผลการประกวด ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแสดงแนวความคิดในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และมีวัฒนธรรม ในหัวข้อการ เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ชิงรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

www.crahdfamily.com

www.facebook.com/DigiFamAwards/

Facebook Comments
Don`t copy text!