สจล. ชูแนวคิด การสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า FIGHT! ผ่านภาพยนตร์สั้น

สร้างแรงบันดาลใจในโครงการ 7 Inspirations

 ในสังคมโลกที่อยู่ร่วมกัน ต้องการชักชวนให้เข้าใจคนพิการ ผ่านภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจในโครงการ 7 Inspirations  

จากงานผลงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ” สู่การผลิตภาพยนตร์สั้นต้นแบบเพื่อสร้างเจตคติที่ดีด้านคนพิการ ผลงานของ อาจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สู่การได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการ สร้างภาพยนตร์สั้นจากเรื่องราวของคนพิการต้นแบบ 7 คน จากความพิการทั้ง 7 ประเภท เพื่อเป็นต้นแบบในการสื่อสารสังคม

อาจารย์ทอแสงรัศมี

อาจารย์ทอแสงรัศมี ในฐานะหัวหน้าโครงการ 7 Inspirations กล่าวว่า คนที่พิการแต่ละด้านนั้นมีความรู้สึกนึกคิด อยากให้สังคมเข้าใจพวกเขาและเข้าใจความพิการ เพื่อดูแลรักษาอย่างเหมาะสม  “ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง The better Me… วันที่ดีมีจริงแน่นอน” นำเรื่องราวของคุณอุ๊ คนพิการด้านจิตใจ เป็นโรคซึมเศร้าจนเคยคิดสั้น สิ่งที่คุณอุ๊ต้องการคือ การให้คนรอบข้างเข้าใจยอมรับความผิดปกติหรือเจ็บป่วย เพื่อหาทางรักษาให้ดีขึ้นจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ เพราะการละเลยหรือปกปิดปัญหาอาจนำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและจิตใจของคนรอบข้างได้ ขณะที่ ภาพยนตร์เรื่อง “The light in my heart แสงสว่างกลางใจฉัน” ที่นำเรื่องราววิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต รับน้องคนพิการตาบอดทั้งสองข้างเข้าเรียนดนตรี วิชาเอกขับร้อง ทีมอาจารย์เข้าใจปัญหา พยายามปรับการสอน การวัดผลการเรียน และแบบความคิดสถาบันการศึกษาไทย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสรองรับคนพิการในสังคม ให้สามารถเรียนร่วมกับคนปกติในสังคมได้

3.นางสาวสราญภัทร อนุมัทราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ด้านนางสาวสราญภัทร อนุมัทราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า การส่งเสริมสร้างความเข้าใจในด้านคนพิการ มิใช่แค่การให้ความช่วยเหลือ ให้โอกาส แต่หมายถึงการเข้าใจ เปิดใจยอมรับคนพิการที่มีศักยภาพมีความสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระพึ่งตนเองได้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์เสริมพลัง Empowerment ตามแผนคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5  ดังนั้น จึงอยากให้คนทั่วไปได้เข้าใจความพิการประเภทต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะสื่อมวลชนและผู้ผลิตสื่อที่สนใจประเด็นคนพิการ ช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้ความพิการเป็นเพียงข้อจำกัดในการใช้ชีวิต แต่หากส่งเสริมถูกทาง ดูแลเหมาะสม สามารถที่จะให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

 “จริงอยู่ พ่อแม่ที่มีลูกพิการ จะกังวลมากและทุ่มเทชีวิตอย่างมากในการดูแลลูก แต่กรณีที่คนพิการนั้นมีศักยภาพเพียงพอในการพึ่งตนเองได้ พ่อแม่ผู้ดูแลควรเสริมพลังให้พวกเขา ปล่อยสู่การใช้ชีวิตในสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ในอนาคต”  

สำหรับตัวอย่างภาพยนตร์สั้นเรื่อง He is my SUN : ลูกฉันเป็น LD (Learning Disability) เป็นอีกเรื่องที่น่าติดตาม ที่จะทำให้ผู้ปกครองหันมาสนใจ สังเกตความผิดปกติของลูกหลานด้านการเรียนรู้ เข้าใจและกระตือรือร้นหาแนวทางรักษาอย่างทันเวลาเพราะการละเลยปัญหาหรือไม่ยอมรับ เพียงเพราะไม่อยากให้ลูกขึ้นชื่อว่าเป็นคนพิการ อาจปิดกั้นอนาคตของคนเหล่านี้ได้ ในขณะที่สังคมก็ควรเข้าใจนิยามคำว่า “คนพิการ”ใหม่ว่า เป็นประเภทความบกพร่องทางความสามารถบางประการ แต่ไม่ควรลดทอนคุณค่า หรือ ปิดกั้นโอกาสในชีวิตของคนเหล่านั้น

ผู้สนใจติดตามภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เรื่องได้ที่ Facebook แฟนเพจได้ที่ Link:  https://www.facebook.com/7Inspirationsmovies และ YouTube Channel : 7 Inspirations ได้ที่ Link: https://youtube.com/channel/UC8CpDKCVjd4UqsUKbJLOdQ 

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!