งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล Heart for All

งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล Heart for All

งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล Heart for All

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.ดาวใจ ไพจิตร ศิลปินรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ร่วมแถลงข่าวการจัด คอนเสิร์ตการกุศล Heart for All โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิ Art for All สำหรับสร้างอาคารเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ณ Art for All Village ประชาร่วมใจ 31 เขตคลองสามวา

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art For All : AFA ) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้วยงานศิลปะ ภายใต้แนวคิด “ก้าวข้ามขีดจากัด” ที่เปิดโอกาสให้คนพิการหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย ได้เข้ามาเรียนรู้ ฝึกฝนและสร้างสรรค์งานศิลปะกับทีมงานอาจารย์และอาสามัครที่มากประสบการณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนอกจากการนาศิลปะมาใช้เพื่อจรรโลงจิตใจแล้ว ยังมุ่งหวังให้กลุ่มคนพิการได้เห็นคุณค่าและความสามารถของตัวเอง และสร้างโอกาสนาไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในอนาคต มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีเสมอมา

งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล Heart for All

งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล Heart for All

และในโอกาสการก่อตั้งมูลนิธิฯ ครบ 22 ปี ในปี 2561 นี้ จึงได้ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน คอนเสิร์ตการกุศล Heart for All ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากศิลปินนักร้องชื่อดัง อาทิ ป๊อด โมเดิร์นด็อก , วินัย พันธุรักษ์ , วิตติวัต พันธุรักษ์ , ดร.ดาวใจ ไพจิตร สุจริตกุล , วง S2S, อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , รศ.ดร โกวิทย์ ขันธศิริ , สันติ ลุ่นแผ่ ,กาญจนปกรณ์ แสดงหาญ , สปาย ภาสกร ,จุ้ย ปยะวัฒน์ และศิลปินรับเชิญอีกมากมาย ร่วมแสดงในงานครั้งนี้ เพื่อนารายได้หลังการจาหน่ายบัตรทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ไปจัดสร้าง อาคารพัฒนาศักยภาพคนพิการ ณ Art for All Village เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะของคนพิการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ โรงละครแห่งชาติ หรือ โทรศัพท์ 089-2056311 และ 061-1161669 บัตรราคา 500 / 800 / 1,200 และ 2,000 บาท และ/หรือร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ 989-8-78979-4 โปรดแสดงใบโอนกลับมายังมูลนิธิฯ เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี)

งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล Heart for All

Facebook Comments
Don`t copy text!