อพท.เดินหน้าเผยแพร่ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

“เพราะทำท่องเที่ยว…เก่งคนเดียวไม่ได้”

อพท.เดินหน้าเผยแพร่ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

ให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

 อพท.เดินหน้าเผยแพร่ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน ซึ่งล้วนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประสบผลความสำเร็จ และเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการพัฒนาและเครื่องมือการพัฒนาต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศนั้น จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (Certificate in CBT Integrated) ในครั้งนี้

อพท.เดินหน้าเผยแพร่ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ(Certificate in CBT Integrated) นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการถอดบทเรียนการทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของ อพท. มาตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติ และข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับชุมชนในหลากหลายบริบท ครอบคลุมตั่งแต่ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การประเมินศักยภาพชุมชน ทักษะการเป็นนักพัฒนาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจมุมมองทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่น่าสนใจ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

อพท.เดินหน้าเผยแพร่ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

อพท.และหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ได้แก่ ชุมชนถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี, ชุมชนหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง, ชุมชน CBT อ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร โดยได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจศักยภาพชุมชน และการจัดทำหรือปรับปรุงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนต้นแบบ เพื่อใช้ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมอการพัฒนาคนในชุมชนให้มีศักยภาพใช้การบริหารจัดการช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้เกิดรายได้เสริม การอนุรักษ์ภูมิปัญญา การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การสร้างการมีส่วนร่วม และการสืบทอดทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดขึ้นได้

อพท.เดินหน้าเผยแพร่ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเวทีเสริมความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนในครั้งนี้ อพท. มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะของการเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงชุมชนและองค์กรชุมชน ที่ต้องเข้าใจว่าผลลัพธ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร ทำอย่างไรให้เกิดดารเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชน การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวการคิดเชิงการตลาดที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง การออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย การลงมือปฏิบัติ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงและนำไปต่อยอดในชุมชนต่างๆ ต่อไปได้

อพท.เดินหน้าเผยแพร่ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กิจกรรมเวทีครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถนำความรู้และเครื่องมือการพัฒนาที่ได้รับการทดลองและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การทำงานของ อพท. ไปขยายผลการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งสู้เป้าหมายความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments
Don`t copy text!