DITP ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปยุคใหม่ เปิดตัว T-SAPP อบรมออนไลน์ก้าวทันสถานการณ์การค้าโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP เปิดตัวโครงการ T-SAPP หลักสูตรอบรมออนไลน์ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปยุคใหม่ แนะช่องทางต่อยอดผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคในตลาดโลก พร้อมพัฒนากลยุทธ์ส่งออกและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าให้เหมาะกับสถานการณ์การค้าปัจจุบัน

         นายสมเด็จ  สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กล่าวว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการค้าและจัดกิจกรรมการตลาดระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์และนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่มุ่งเน้น “ตลาดนำการผลิต”

         “สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้จัด โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปสู่ตลาดโลก หรือ Thai SELECT Apprentices Program (T-SAPP) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อบ่มเพาะและอบรมเชิงปฏิบัติการในเชิงลึกแก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ ให้เกิดการจัดทำแผนกลยุทธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปของบริษัท และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการนำอาหารไทยมาพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอาหารและขยายสู่การส่งออก รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

DITP

         ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมากที่มีศักยภาพและต้องการขยายธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ผู้ประกอบการสินค้าประเภท Street Food หรือเจ้าของร้านอาหารที่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของตนเอง ซึ่งอาจยังไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ ดังนั้น โครงการ Thai SELECT Apprentices Program (T-SAPP) ในรูปแบบออนไลน์จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ในการพัฒนาความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในด้านการตลาดระหว่างประเทศ การสร้างแบรนด์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Training & Workshop) และการใช้คำปรึกษาในเชิงลึก (Coaching) รวมถึงการปฏิบัติจริง ล้วนมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน”

         สำหรับปีนี้ มีผู้ประกอบการสินค้าอาหารสำเร็จรูปสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 52 ราย โดยหลังจากนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทจากผู้เชี่ยวชาญ นำโดยนายสมชนะ กังวารจิตต์ผู้ก่อตั้ง Prompt Design ซึ่งเป็นผู้ที่คว้ารางวัลด้านการออกแบบ บรรจุภัณฑ์จากเวทีการประกวด ชั้นนําในระดับนานาชาติถึง 86 รางวัล และ ดร.ปรเมษฐ์  ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโสเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมอาหารและเชี่ยวชาญด้านโมเดลธุรกิจ จากนั้นในเดือนกันยายนจะได้ร่วมเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าเสมือนจริง THAIFEX-Virtual Trade Show  ผ่านแพลตฟอร์ม THAIFEX – Virtual Trade Show (www.thaifex-vts.com) เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าอาหารสำเร็จรูปได้มีประสบการณ์ในการเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอาหารในระดับนานาชาติ รวมถึงศึกษาแนวโน้มสินค้าอาหารในปัจจุบัน

          ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะการตลาดระหว่างประเทศ ในอันที่จะเตรียมความพร้อม รวมถึงพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตระหว่างประเทศ

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!